ร่วมเวทีสานเสวนา ในนาม สภาพัฒนาการเมือง

ร่วมเวทีสานเสวนา ในนาม สภาพัฒนาการเมือง - สถาบันพระปกเกล้า ในเรื่อง การจัดการระบบพลังงานในอ่าว